Over El Pimpi


Annette Oudekerk is de drijvende kracht achter en oprichter van El Pimpi. Zij is als grafisch vormgever en moeder enorm geïnspireerd en bevlogen om van elk kindermeubel een uniek, gepersonaliseerd item te maken.

Annette werkt voor El Pimpi met 3D-objecten. Dit geeft haar meer creatieve vrijheid dan het maken van 2D-ontwerpen. 

"De kindermeubels die El Pimpi van een ontwerp voorziet komen echt tot leven en veranderen in tijdloze, one-of-a-kind gebruiksvoorwerpen."

El Pimpi personaliseert kindermeubilair voor zowel particulieren als bedrijven. Voor het afdrukken en verwerken van de ontwerpen worden innovatieve sticker- en printtechnologieën ingezet die minder belastend zijn voor het milieu dan reguliere technieken. Het toepassen van deze nieuwe methodes zorgt er ook voor dat het ontwerp niet snel loslaat of vervaagt bij normaal gebruik.

De focus van El Pimpi ligt op kinderen; een focus die Annette elke dag weer inspireert om kindermeubilair te voorzien van persoonlijke elementen.

Algemene voorwaarden El Pimpi

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van El Pimpi. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van El Pimpi. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. El Pimpi behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 El Pimpi garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3. Uw bestelling wordt - na ontvangst van betaling – binnen 7 werkdagen naar u toegezonden. El Pimpi verzendt uw bestelling met TNT-Post. Deze zal het pakket 2 maal aanbieden op het door u aangegeven afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u 3 weken de tijd om het pakket op te halen op het door TNT-Post aangegeven postkantoor. Brievenbuspost wordt ook met TNT-Post verstuurd, maar is dan niet verzekerd!
2.4. Als een artikel niet meer leverbaar is, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde bedrag.
2.5. U kunt alle artikelen die u bij El Pimpi heeft gekocht binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling retourneren of ruilen. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en blijft u eigenaar van het gekochte artikel. Wij vragen u vriendelijk uw retourzending binnen 7 werkdagen na ontvangst bij ons per e-mail of telefonisch te melden. De artikelen dienen met originele etiketten en labels geretourneerd te worden. De kosten en het verzendrisico van het terugsturen zijn voor uw eigen rekening. Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (excl. de verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.
2.6. Voor bestellingen boven de € 110,00 betaalt u geen verzendkosten. Voor bestellingen onder de € 110,00 betaalt u afhankelijk van het gewicht. Voor pakketjes binnen Nederland € 6,50

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan El Pimpi heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij El Pimpi. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt El Pimpi er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij El Pimpi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van El Pimpi. El Pimpi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens onder geen voorwaarde verstrekken aan derden.
5.2 El Pimpi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 El Pimpi maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing (nieuwsbrief) bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 El Pimpi garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van El Pimpi komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. El Pimpi is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan El Pimpi) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan El Pimpi. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan El Pimpi schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door El Pimpi gegrond worden bevonden, zal El Pimpi naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van El Pimpi en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van El Pimpi) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van El Pimpi gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van El Pimpi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 El Pimpi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens El Pimpi in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van El Pimpi en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt El Pimpi zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden El Pimpi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van El Pimpi gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 El Pimpi kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen El Pimpi en een klant komt tot stand nadat een bestelling of??? opdracht door El Pimpi op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 El Pimpi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen (fotos, tekeningen etc.)en o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van El Pimpi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 El Pimpi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van El Pimpi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 El Pimpi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is El Pimpi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien El Pimpi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 El Pimpi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door El Pimpi aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij El Pimpi zolang de afnemer de vorderingen van El Pimpi uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van El Pimpi wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door El Pimpi geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan El Pimpi of een door El Pimpi aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin El Pimpi haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht El Pimpi zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan El Pimpi.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen El Pimpi en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij El Pimpi er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

El Pimpi
Oude Doesburgseweg 89B
6901 HH Zevenaar

KVK-nummer: 54501806
Versie: 05-5-2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Kijk gerust eens rond

Mocht je vragen hebben dan beantwoord ik ze graag. Je kan ook veel voorbeelden zien op de facebook pagina www.facebook.com/elpimpikado/

© 2015 - 2024 El Pimpi | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel